Mobbing

Mobbing w pracy

Mobbing to prześladowanie pracownika przez pracodawcę, współpracownika lub przełożonego.

To specyficzny rodzaj przemocy psychicznej w wyniku czego u pracownika występuję zaniżona ocena przydatności zawodowej a także pracownik czuje się wyeliminowany i odizolowany z zespołu.

Miałam już kilka  zleceń jako trener-terapeuta w rozwiązaniu problemu związanego z mobbingem w pracy. Na szczęście po kilku spotkaniach udawało się ten problem rozwiązać poprzez rozmowy i treningi z pracownikami i mobberem.

Warto w takich sytuacjach jak najszybciej skorzystać z pomocy trenera-terapeuty, żeby nie dochodziło do oskarżeń pracodawcy i do większych problemów w firmie.

Jeżeli w pracy dochodzi do:

 • Nękania pracownika,
 • poniżania,
 • ośmieszania,
 • zastraszania,
 • ograniczania lub utrudniania pracownikowi możliwości wypowiadania, reagując krzykiem albo wyzwiskami,
 • systematycznego, uporczywego krytykowania życia zawodowego i wykonywanej pracy,
 • gróźb i pogróżek,
 • poniżających gestów,
 • publicznego wyśmiewania kompetencji pracownika oraz ich podważania,
  publicznego wyśmiewania wyglądu zewnętrznego pracownika, plotkowania,
 • przydzielenia zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami itd.

w tedy mamy do czynienia z mobbingiem.

Kto odpowiada za mobbing w pracy?

Według przepisów, pracodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne przypadki mobbingu w  miejscu pracy i jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania. Mobbing w pracy ma miejsce na całym świecie i jest problemem na coraz szerszą skalę.

W prawie Polskim  istnieje  kara za mobbing. Podlega jej zarówno mobber, jaki i pracodawca.

Art. 94³ § 2 Kodeksu Pracy: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik ma prawo dochodzić odszkodowania, żądać od pracodawcy zadośćuczynienia  za straty psychiczne wywołane przez mobbing w pracy.

Przepisy bardzo szczegółowo określają przesłanki, które muszą być spełnione, by mówić o mobbingu. Działania muszą być systematyczne i długotrwałe w wyniku czego dochodzi do rozstroju psychicznego pracownika.

Trzeba pamiętać, żeby sprzeciwiać się mobbingowi, mówić głośno o tym i wyraźnie komunikować, o nie akceptacji takiego zachowania. Warto też skorzystać z pomocy trenera-terapeuty, który  pomoże rozwiązać sytuacje konfliktowe w firmie i zadbać o przyjazną atmosferę  w zespole, ucząc szacunku dla współpracowników.

Anna Szmawonian

 5.06 2019r.